RANKING & RATINGS
1. Quebec (566)
2. Alberta (471)
4. Ontario (398)
6. Ottawa (310)
7. Manitoba (279)
8. Nova Scotia (228)