64 (-355 to -361)  China  0(0) - 2.5(0)  Honduras  (31 to 33) 25: 18NOV2014
38 (-150 to -121)  Japan  6(6) - 2.5(0)  Honduras  (60 to 31) 38: 14NOV2014
25 (57 to 60)  Honduras  1(1) - 0(0)  Nicaragua  (-294 to -306) 100: 13SEP2014
80 (-105 to -46)  Guatemala  2(2) - 0.5(0)  Honduras  (75 to 57) 25: 10SEP2014
58 (-89 to -46)  Salvador  1(1) - 0(0)  Honduras  (94 to 75) 25: 07SEP2014
25 (88 to 94)  Honduras  2(2) - 1(0)  Belize  (-116 to -140) 100: 03SEP2014
50 (114 to 138)  Switzerland  3(3) - 1(0)  Honduras  (100 to 88) 25: 25JUN2014
54 (185 to 206)  Ecuador  2(2) - 1.5(1)  Honduras  (110 to 100) 25: 20JUN2014
70 (110 to 146)  France  3(3) - 1.5(0)  Honduras  (123 to 110) 25: 15JUN2014
50 (79 to 56)  England  0(0) - 1.5(0)  Honduras  (112 to 123) 25: 07JUN2014
80 (-100 to -37)  Israel  4(4) - 3(2)  Honduras  (132 to 112) 25: 01JUN2014
58 (27 to 66)  Turkey  2(2) - 1(0)  Honduras  (149 to 132) 25: 29MAY2014
25 (141 to 149)  Honduras  3(2) - 1(1)  Venezuela  (2 to -29) 100: 05MAR2014