70 (-166 to -173)  Venezuela  0(0) - 1(0)  Honduras  (224 to 234) 100: 16AUG2006
54 (-163 to -169)  China  0(0) - 2.5(1)  Honduras  (214 to 224) 100: 11FEB2006
58 (181 to 218)  Ecuador  1(1) - 0.5(0)  Honduras  (277 to 214) 100: 24JAN2006