75 (385 to 389)  Panama  77(77) - 50(50)  Honduras  (-97 to -105) 135: 26NOV1999
90 (-160 to -97)  Honduras  70.4(69) - 57(57)  Costa Rica  (-14 to -49) 50: 23NOV1999
90 (-209 to -160)  Honduras  66(66) - 65.8(63)  Nicaragua  (-178 to -227) 90: 22NOV1999
90 (-274 to -209)  Honduras  82.4(81) - 71(71)  Guatemala  (-110 to -182) 100: 21NOV1999