96 (161 to 213)  Honduras  7(7) - 1(1)  Zambia  (189 to 142) 87: 16DEC1999
58 (153 to 122)  Peru  0(0) - 0.5(0)  Honduras  (127 to 161) 64: 01DEC1999
64 (162 to 127)  Honduras  0.5(0) - 2(2)  Guatemala  (134 to 148) 25: 28MAR1999
50 (216 to 184)  Costa Rica  1(1) - 2.5(2)  Honduras  (121 to 162) 64: 26MAR1999
64 (96 to 121)  Honduras  3(3) - 1(1)  Salvador  (17 to 7) 25: 24MAR1999
64 (49 to 96)  Honduras  1.5(1) - 0(0)  Costa Rica  (232 to 195) 50: 21MAR1999
96 (17 to 49)  Honduras  5(5) - 1.5(1)  Belize  (-102 to -162) 180: 19MAR1999