135 (49 to 10)  Guatemala  0(0) - 3.5(3)  Honduras  (206 to 236) 105: 10DEC1995
70 (176 to 206)  Honduras  2.5(2) - 1(1)  Costa Rica  (123 to 93) 70: 07DEC1995
70 (154 to 176)  Honduras  2.5(2) - 0(0)  Guatemala  (23 to -6) 90: 03DEC1995
70 (139 to 154)  Honduras  2(2) - 0(0)  Panama  (-81 to -101) 90: 29NOV1995
70 (153 to 139)  Honduras  1(0) - 1(1)  Turkey  (7 to 12) 25: 11JUN1995
25 (288 to 269)  Brazil  1(1) - 2.5(1)  Honduras  (101 to 153) 70: 28MAR1995