100 (347 to 334)  Honduras  1(0) - 1(1)  Yugoslavia  (257 to 266) 70: 24JUN1982
100 (293 to 347)  Honduras  1.5(1) - 1(1)  Northern Ireland  (321 to 290) 58: 21JUN1982
64 (99 to 81)  Spain  1(1) - 2(1)  Honduras  (265 to 293) 100: 16JUN1982