70 (-18 to -39)  Guatemala  1(1) - 1.5(1)  Honduras  (135 to 158) 80: 14DEC1973
0 (135 to 135)  Honduras  2(2) - 2.5(2)  Netherlands Antilles  (44 to 44) 0: 11DEC1973
80 (165 to 135)  Honduras  0(0) - 1(1)  Haiti  (253 to 262) 25: 06DEC1973
80 (126 to 165)  Honduras  2(1) - 1(1)  Mexico  (118 to 92) 54: 02DEC1973
80 (86 to 126)  Honduras  2(2) - 1(1)  Trinidad Tobago  (82 to 42) 80: 28NOV1973