Poland
Recent Decades Cold War Olden Days
Handball: 4 of 19 - 84.2% (7 matches) Handball: 11 of 73 - 86.3% (135 matches) Soccer Football: 30 of 68 - 57.4% (80 matches)
Soccer Football: 45 of 204 - 78.4% (178 matches) Soccer Football: 30 of 166 - 82.5% (216 matches) Ice Hockey: 9 of 15 - 46.7% (66 matches)
Basketball: 46 of 147 - 69.4% (151 matches) Basketball: 21 of 95 - 78.9% (332 matches) Handball: 9 of 12 - 33.3% (3 matches)
Ice Hockey: 20 of 53 - 64.2% (179 matches) Ice Hockey: 9 of 27 - 70.4% (208 matches) Basketball: 12 of 14 - 21.4% (18 matches)
Water Polo: 41 of 93 - 57% (99 matches) Water Polo: 20 of 63 - 69.8% (57 matches) Rugby Union: 32 of 36 - 13.9% (1 matches)
Rugby Union: 74 of 130 - 43.8% (118 matches) Rugby Union: 43 of 68 - 38.2% (130 matches)
American Football: 45 of 62 - 29% (12 matches)
Standard Kabaddi: n/a (5 matches)